Aviso Legal

A Rede Galega de Empresas (RGE), con domicilio social en Rúa de París, 9A, 5B.- 157707.- da cidade de Santiago de Compostela, pon a disposición dos usuarios os pertinentes avisos legais para a utilización da súa paxina web (empresagalega.org)

Autorízase a utilización do contidos da páxina empresagalega.org con fins informativos, documentais e de servizo aos usuarios. Quedando prohibida a utilización da mesma para fins comerciais.

As ligazóns ou hipertextos non son responsabilidade da RGE, polo que non se fai responsábel do contido das mesmas.

De acordo coa Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 e o seu regulamento de desenvolvemento RD1720/2007, infórmaselle de que os datos persoais que vostede nos facilita de forma voluntaria ou a través dos nosos medios de recollida de información serán incorporados aos nosos ficheiros automatizados e/ou manuais cuxa finalidade é a xestión profesional (1) por parte de REDE GALEGA DE EMPRESAS, sen prexuízo do exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais  mediante escrito (achegando fotocopia DNI) dirixido a REDE GALEGA DE EMPRESAS, Rúa París, 9A-5ºB, 15707.- Santiago de Compostela (A Coruña)

(1) Xestións propias da actividade para o control e contacto de socios e xestións de obrigado cumprimento (fiscais, contables e sociais)